Úvod > Aktuality > Po stopách Marie Terezie v Čechách i na Moravě
Po stopách Marie Terezie v Čechách i na Moravě
"> "> "> "> "> "> ">

Po stopách Marie Terezie v Čechách i na Moravě

  • Vydáno12. ledna 2020
Také jste si oblíbili historickou minisérii Marie Terezie? Úspěšný seriál se natáčel na řadě českých a moravských historických sídel. Možná jste některá z nich poznali a možná vám přijde vhod náš přehled míst, kde se některé scény uskutečnily. Mimo to vám přinášíme i stručný přehled staveb a zajímavostí, které s jedinou vládkyní na českém trůně úzce souvisí. Ať už se jedná o budovy, které kázala postavit nebo zámky, které navštívila během svých „inspekčních“ cest po Čechách a Moravě.

Místa, která znáte z natáčení historického seriálu

kroměříž zahradyŘada venkovních scén prvního dílu v „Praze u dvora“ se natáčela v zahradě zámeckého parku v Lysé nad Labem. Naopak za interiéry paláce „ve Vídni“ posloužil Colloredo-Mansfeldský palác, Arcibiskupský zámek Kroměříž i zámek Valtice. Úplně jako vídeňská jízdárna vypadala barokní jízdárna ve Světcích v západních Čechách. Zahrady Hofburgu i některé místnosti císařského dvora představují v seriálu Arcibiskupský zámek a Květná i Podzámecká zahradaKroměříži.
 
Jaroměřice nad RokytnouKuloáry uherské sněmovny ztvárnila pražská Invalidovna, zahrady ve Versailles, kde se sešli spojenci proti Marii Terezii byste našli na zámku Troja v Praze. Pracovní komnaty Štěpána LotrinskéhoCísařském domě ztvárnil zámek Jaroměřice nad Rokytnou, zatímco pracovna Marie Terezie, převlékárna, Lovecký salonek, jídelna a další místnosti Hofburgu se nacházela na zámku Valtice.
 
Francouzský vojenský sklad byl natáčen v Terezíně, mučírna a vězení barona Trencka pak v autentických prostorách na Špilberku. Na nádvoří Špilberku se natáčely scény z Prešpurského hradu.

zámek roudniceKdyž hrabě Filip Josef Kinský jede zajistit důkazy o zvěrstvu, které konají panduři pod vedením barona Trencka, objeví se v záběrech zámek Jaroslavice nebo vodní mlýn Slup. Soud s baronem Trenckem pak probíhal na zámku Kačina. Když Marie Terezie za doprovodu Andreje Hadika a Karla Alexandra Lotrinského přijíždí do Olomouce navštívit armádu ocitne se ve skutečnosti na zámku v Roudnici nad Labem a v pevnosti Terezín.

Zajímavé jsou také scény z divadel – v seriálu si zahrálo jak barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, tak honosné Mahenovo divadloBrně.
 

Marie Terezie na inspekčních cestách i válečném poli

zámek KravařeKdyž rakouská císařovna Marie Terezie prohrála válku s Pruskem, na samém počátku své vlády, byla to pro celou říši obrovská rána. Jak stanovil berlínský mír z 28. července 1742, měla přijít o rozsáhlá území Kladska a Slezska. Jinak statečná císařovna prý tuto ztrátu oplakala. Stalo se tak údajně pod ořešákem v parku barokního zámku v Kravařích, kde Marie společně se svou dcerou Charlottou přenocovala při cestě podél nových hranic. Teprve pohled na nádherný kraj, který měl připadnout králi Friedrichu II., jí naplno odhalil důsledky vojenské prohry a otevřel stavidla emocí.

zámek VeltrusyV létě roku 1754 se císařská veličenstva Marie Terezie a František Štěpán vydali na inspekční cestu po Čechách a Moravě. Zavítali do mnohých zámků a měst. Tak například se zastavili na zámku Veltrusy, kam je pozval hrabě Rudolf Chotek, který zde na svém panství v srpnu 1754 pořádal tzv. "Velký trh tovarů království českého". Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Zboží bylo vystavováno v zámku a přilehlých prostorách. Účelem akce bylo ukázat přednosti manufakturní práce a zviditelnit české manufaktury. Marie Terezie si se svým mužem tenkrát prohlédla předměty ze skla, textilu, zdejších železáren i papíren. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání, Řád zlatého rouna.

olomouc pevnostNěkolikrát navštívila Marie Terezie město Olomouc, které si velmi oblíbila. Po rakousko-pruských válkách v polovině 18. století, kdy císařovna ztratila Slezsko, se Olomouc ocitla blízko okraje monarchie. Císařovna se z ní proto rozhodla udělat nedobytnou pevnost, která by chránila mocnářství před vpádem cizích vojsk. Stavitel olomoucké pevnosti, generálmajor Bechade de Rochepine využil starého městského opevnění a doplnil je novým tak, aby celkový výsledek odpovídal pokrokovým požadavkům opevňovací taktiky. Rochepine přemýšlel, kde ve městě by bylo nejvhodnější místo pro postavení nové velké dělostřelecké zbrojnice. Nakonec vybral Biskupské náměstí poblíž hradeb – přímo naproti Arcibiskupskému paláci. Základní kámen zbrojnice byl položen v roce 1768 a celá stavba dokončena o deset let později, v roce 1778. Zbrojnice téměř z poloviny zakrývá budovu arcibiskupského sídla, takže vznikla pověst, že Marie Terezie neměla příliš v lásce tehdejšího olomouckého biskupa a stavbou zbrojnice mu chtěla naschvál zkomplikovat reprezentativní výjezd z rezidence.

Během 11. až 20. června 1748 se Marie Terezie se Štěpánem Lotrinským vydala na „Lustreise (zábavnou cestu)na Moravu. Konvoj, sestávající jen ze čtyř kočárů tažených poštovními koňmi, vyjel z Vídně 11. června a přes Mikulov, Brno a Kroměříž přicestoval 17. června večer do slavnostně vyzdobené a osvětlené Olomouce. Na programu tehdejší návštěvy císařského páru byla mimo jiné i návštěva premonstrátského kláštera Hradisko, během které bylo uspořádáno představení hanácké zpěvohry. Podruhé navštívila Marie Terezie se svým manželem Olomouc v září roku 1754 během své cesty po Rakousku, Čechách a Moravě. Manželé se zúčastnili slavnostního vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, o čemž svědčí pamětní deska nad vstupem do vnitřní kaple. Na paměť císařské návštěvy byl v Olomouci na opraveném radničním orloji umístěn portrét Marie Terezie.

bitva u kolínaDne 18. června 1757 se u Kolína odehrála významná bitva, ve které uštědřil hrabě Daun první a rozhodující úder expanzivní snaze Fridricha II. Pruského, jenž měl v plánu připojit k Prusku hospodářsky silné české země. Marie Terezie převzala po svém otci Karlu VI. armádu v ne příliš dobrém stavu. Zvýšit loajalitu své armády se rozhodla pomocí nového vojenského systému, kdy zvýšila jejich prestiž a sociální postavení. Roku 1751 přikázala, aby měli všichni důstojníci přístup ke dvoru ve vojenských uniformách. Dále rozhodla, že důstojníci neurozeného původu, kteří dosáhli alespoň 30 let zasloužilé služby, budou vyzdviženi do řad dědičné šlechty. Po vítězství u Kolína zavedla vojenský řád Marie Terezie „Kolín“, který byl udělován důstojníkům bez ohledu na jejich sociální postavení a náboženské vyznání. Byl to velmi chytrý tah, neboť jak si Fridrich II. Během války o bavorské dědictví postěžoval, rakouští důstojníci byli ochotni riskovat vše, jen aby tento řád dostali.

Pevnost josefovCo se sítě pevnostních měst týče, zprvu se z úsporných důvodů přikročilo k modernizaci stávajících pevností Hradec Králové a Olomouc. Zkušenosti ze Sedmileté války (1756-1763) a „bramborové“ Války o bavorské dědictví (1778-1779) ale potvrdily, že na to, aby bránily Prusku a jeho spojencům v rozvíjení útočných operací, stojí Hradec KrálovéOlomouc příliš hluboko ve vnitrozemí. V zájmu ochrany země před vpády pruských vojsk rozhodla Marie Terezie (a její syn Josef II., který byl v té době jejím spoluvladařem a nejvyšším poradcem ve věcech vojenských) v roce 1780 zbudovat dvě pevnosti, jež by chránily severní hranice její říše. Jedna byla umístěna k soutoku Labe a Metuje nedaleko Náchodské branky u Jaroměře, druhá k soutoku Labe s Ohří poblíž Litoměřic.
 

Marie Terezie v Praze

ústav šlechtičenPražský hrad prošel za vlády Marie Terezie zásadní stavební úpravou. Bylo vybudováno nové první nádvoří, tzv. tereziánské křídlo. Došlo ke stavebním zásahům, při nichž byly sjednoceny fasády celého Hradu. Za Marie Terezie vzniknul na Pražském hradě tzv. Ústav šlechtičen. Byl založen roku 1755 a jeho první představenou se stala dcera císařovny, arcivévodkyně Marie Anna Habsbursko-Lotrinská (1738–1789). Nadace, fundovaná výnosy statků Karlštejn, Miličín a Troja, sloužila k zaopatření vždy třiceti osiřelých nebo ovdovělých aristokratických dam. Režim ústavu byl poměrně liberální. Ženy (či dívky) se mohly po libovolné době vdát, odejít do kláštera nebo žít v Praze až do své smrti. Podmínky pro přijetí do ústavu byly minimální, tedy s jednou výjimkou. Před přijetím se po šlechtičnách požadovalo prokázat urozený původ do šestnáctého kolena. Svému účelu sloužil ústav až do roku 1918.
 
Apolinář porodniceStarobylý klášter benediktinů na Břevnově je spojen s Marií Terezií hned z několika důvodů. Uvnitř se nachází Tereziánský sál, který vznikl u příležitosti její korunovacePraze, v roce 1743. Tehdy Marie Terezie pozvání k návštěvě nepřijala. Do kláštera zavítala až o deset let později, v roce 1754. Za Sedmileté války, v době pruského obléhání Prahy, sloužil klášter jako lazaret.
 
22. listopadu 1762 založila Marie Terezie na Novém Městě pražském porodnici s nalezincem, určenou tehdy pro ženy, které neměly možnost domácí péče při porodu. Postupovala v duchu názorů svého osobního lékaře a reformátora Gerarda van Swietena. Následně za vlády Josefa II. byla porodnice přesunuta do bývalé kanovnické rezidence u sv. Apolináře. Vznik porodnice se stal součástí dozoru státu nad zdravotní péčí o obyvatelstvo. Marie Terezie totiž vydala Všeobecný medicinální řád, který byl v Čechách vyhlášen v roce 1753.
 

Závěrečná perlička – hřeben Marie Terezie

kynžvartA na závěr ještě jedna perlička – na zámku Kynžvart naleznete Kabinet kuriozit. V nepřeberném množství sbírek kancléře Metternicha a jeho potomků, ale i Karla Hussa, posledního chebského kata a zároveň prvního správce zámeckého muzea, se nachází hřeben Marie Terezie.
Pevnost Terezín – Kavalír 2 aneb zažij 18. století a Muzeum La Grace

Pevnost Terezín – Kavalír 2 aneb zažij 18. století a Muzeum La Grace

Nově opravený objekt bývalých pevnostních pekáren vás zavede do muzea 18. století. Uvidíte a vyzkoušíte si zde život vojáků v kasárnách pevnosti, na vojenském dvorečku si můžete pohladit živá zvířátka a dokonce vás s námi zavítáte na moře a oceány s plachetnicí La Grace.

Opevnění Olomouce – fortový věnec pevnůstek okolo města

Opevnění Olomouce – fortový věnec pevnůstek okolo města

Fortový „věnec“ je unikátním projektem podplukovníka Wurmba z roku 1850 představujícím modernizaci Olomoucké pevnosti – přeměnu bastionové pevnosti na pevnost fortovou (táborovou). Na konci 19. století byla Olomouc nedobytným městem, systém byl rozebrán až před 1. sv. válkou.

Invalidovna v Karlíně

Invalidovna v Karlíně

Karlínská Invalidovna je jednou z nejstarších staveb této pražské městské části. Pro potřeby válečných veteránů ji začal stavět hrabě Petr Strozzi. Základní kámen Invalidovny byl položen za osobní účasti císaře Karla VI. dne 15. srpna 1732.

Památník bitvy u Kolína nedaleko Křečhoře

Památník bitvy u Kolína nedaleko Křečhoře

Památník, zhotovený v roce 1898 dle návrhu V. Weinzettela, připomíná krvavou bitvu v roce 1757, v níž zvítězilo rakouské vojsko nad pruskou armádou vedenou králem Bedřichem II. za tzv. sedmileté války (1756-1763).

Zemská porodnice U sv. Apolináře v Praze

Zemská porodnice U sv. Apolináře v Praze

Porodnice U sv. Apolináře patří mezi nejdéle bez přestávky fungující porodnice na světě. Je postavena ve stylu pobaltské gotiky, podobné budovy tak najdete v Polsku a Německu. Na podnět hraběte Františka Thun-Hohensteina stavbu v polovině 19. století projektoval a postavil architekt Josef Hlávka.

Rožmberský palác na Pražském hradě – Ústav šlechtičen

Rožmberský palác na Pražském hradě – Ústav šlechtičen

Součástí areálu Pražského hradu je také Rožmberský palác, ve kterém v minulosti působil ústav, vychovávající z mladých urozených dam opravdové šlechtičny. Palác můžete navštívit v rámci prohlídkové trasy A.

Colloredo – Mansfeldský palác v Praze

Colloredo – Mansfeldský palác v Praze

Colloredo – Mansfeldský palác patří pod správu Galerie hlavního města Prahy. Objekt je zpřístupněn veřejnosti od června 2013. Součástí paláce je ohromující a téměř neznámý barokní taneční sál s freskou od Pietra Scottiho a Giovanniho Battisty Zeista.

Tereziánská zbrojnice v Olomouci

Tereziánská zbrojnice v Olomouci

Čtyřkřídlá jednopatrová budova je typickou ukázkou tereziánské vojenské architektury. Byla vystavěna za Marie Terezie v letech 1771-1778, naproti vchodu arcibiskupské rezidence, aby dle pověsti bránila slavostním výjezdům arcibiskupa, kterého panovnice neměla v oblibě.

Zámek Veltrusy – barokní sídlo rodu Chotků

Zámek Veltrusy – barokní sídlo rodu Chotků

Barokní zámek rodiny Chotků z první poloviny 18. století, který byl později klasicistně upraven, stojí uprostřed krajinářského parku s romantickými stavbami.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Barokní zámek v Jaroměřicích se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

V Muzeu českého venkova jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám návštěvníků.

Trojský zámek – barokní skvost Prahy

Trojský zámek – barokní skvost Prahy

Zámek Troja se nachází v bezprostřední blízkosti pražské zoologické zahrady. Zámek je obklopen nádhernou francouzskou zahradou. V zámeckém interiéru můžeme obdivovat jedinečnou freskovou výzdobu a výstavy, které připravila Galerie hlavního města Prahy.

Zámek Valtice – za poznáním a vínem na jižní Moravu

Zámek Valtice – za poznáním a vínem na jižní Moravu

Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kaple je využívána k hudebním produkcím. Zámek sloužil rodu Lichtenštejnů jako „rodinný domek“. Zpřístupněno je 21 místností zámku a nachází se zde také expozice o knížecí rodině, nově opravené sály a zámecké divadlo.

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba.

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Barokní 35 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v České republice.

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Nechte se unést zpět do doby císaře Josefa II. při prohlídce tajuplných podzemních prostor.

Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova

Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova

Nedaleko Tachova leží Světce, oblíbené místo pěších i cyklovýletů, kde kromě kláštera, později upraveného na panské sídlo, a ruin bývalého kostela přestavěného na zámek, můžete vidět monumentální stavbu jízdárny z 2. poloviny 19. stol. Jízdárna je po vídeňské jízdárně druhou největší v Evropě.

Zámek Kynžvart – sídlo Metternichů s anglickým parkem

Zámek Kynžvart – sídlo Metternichů s anglickým parkem

Klasicistní zámek, jehož historie je spojena s rodem Metternichů, se nachází v Karlovarském kraji v lázeňském trojúhelníku. Zámek obklopuje rozlehlý anglický park s drobnými stavbami. Uvnitř pak zaujme kabinet kuriozit s několika egyptskými mumiemi.

Zámek Kravaře – vydejte se za historií na barokní zámek

Zámek Kravaře – vydejte se za historií na barokní zámek

Zámecká expozice představuje průřez historií zámku od alchymisty Sendivoje přes rodinu Eichendorffů až po 20. století. Nahlédnete také do barokní kaple s monumentální stropní freskou. Kolem zámku se rozprostírá anglický park, na jehož části se dnes hraje golf.

Zámek Lysá nad Labem

Zámek Lysá nad Labem

Jednu z výrazných dominant města Lysé nad Labem tvoří barokní zámek, který byl postaven na nejvyšším bodě Zámeckého vrchu, na důležitém strategickém místě polabské roviny. V současné době zámek slouží potřebám Domova důchodců, a proto jeho interiéry nejsou přístupné hromadným návštěvám a prohlídkám.

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně.

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Vodní mlýn ve Slupi – nová expozice vývoje mlynářství od pravěku po 20. století

Dějiny vodního mlýna jsou úzce spojeny s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, který po staletí spoluutvářel vodní poměry povodí Dyje na hranici Moravy a Rakouska. Mlýn se čtyřmi funkčními vodními koly patří mezi nejvýznamnější a architektonicky nejpozoruhodnější objekty u nás.